HOKKAIDO HI-LIGHT & ICE WALL FESTIVAL [2017] (81 รูป)

เดินทาง 7-12 มี.ค. 2560 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชิโตเซะ - อาซาฮีคาวะ หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ชมพาเหรดเพนกวิน (ขึ้นกับสภาพอากาศ) - โซอุนเคียว - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ - บิเอ - ลานสกี “สโนว์แลนด์” - ชมความน่ารักของอัลพาก้า - กระดานเลื่อนหิมะ - ขับขี่สโนว์โมบิล (รวมในรายการ) – ซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน (ไม่มีรถโค้ชบริการ) - ตลาดเช้าขายของสด - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ และสวนสาธารณะโอโดริ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - โอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ เหลือ 2 เรือนของโลก – ชิโตเซะ - สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 671