แพ็คเกจทัวร์


WINTER YOI TABI KIMONO [SNOW & STRAWBERRY]


Japan (7 วัน 4 คืน)

เกียวโต แต่งชุดกิโมโน ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริศาลเจ้ายาซากะ เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ วัดอาซากุสะ จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน อาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์
รหัส: CPX-180109-YT SNOW

โอซาก้า, โตเกียว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 55,900 - 34,600 -
เด็กมีเตียง 52,900 - 34,600 -
เด็กไม่มีเตียง 42,900 - 24,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 56,900 - 35,600 -
เด็กมีเตียง 53,900 - 35,600 -
เด็กไม่มีเตียง 43,900 - 25,600 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 55,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ(นครโอซาก้า) - เกียวโต - กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้ายาซากะ - อิสระเดินเล่นย่านกิองสาวงามแห่งญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เก็บผลไม้สดสวนสตรอเบอร์รี่ - โกเท็มบะ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชนิดและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท (รวมกระดานเลื่อน) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” - วัดอาซากุสะ - มาคุฮาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านอิออนมาคุฮาริชินโตชิน - โอไดบะ - จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ - ชมวิวเทพีเสรีภาพ - อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 033

HI-LIGHT


DAY 2,

แต่งชุดกิโมโน
แต่งชุดกิโมโน

DAY 2,

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

DAY 2,

ศาลเจ้ายาซากะ
ศาลเจ้ายาซากะ

DAY 3,

เก็บสตรอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอร์รี่

DAY 3,

ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY 3,

อาบน้ำแร่
อาบน้ำแร่

DAY 3,

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

DAY 4,

ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท
ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท

DAY 4,

กระดานเลื่อน
กระดานเลื่อน

DAY 4,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 5,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY 5,

ทัวร์นิกโก้
ทัวร์นิกโก้

DAY 5,

ทัวร์คามาคุระ
ทัวร์คามาคุระ

DAY 6,

วัดอาซากุสะ
วัดอาซากุสะ

DAY 6,

ช้อปปิ้งอิออน
ช้อปปิ้งอิออน

DAY 6,

ชมวิวสะพานเรนโบว์
ชมวิวสะพานเรนโบว์

DAY 6,

ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้
ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


แต่งชุดกิโมโน


ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 


ศาลเจ้ายาซากะ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HAKONE LAND


เก็บสตรอเบอร์รี่ 


ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต  


อาบน้ำแร่ 


บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท 


กระดานเลื่อน


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์นิกโก้


ทัวร์คามาคุระ


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุสะ 


ช้อปปิ้งอิออน


ชมวิวสะพานเรนโบว์ 


ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ 


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.